CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2021-2022, NĂM HỌC KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (2002-2022)
Thứ năm, 4/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 386

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cụm Gia Lâm-Long Biên

Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học Thành phố Hà Nội cụm Gia lâm-Long Biên năm học 2018-2019


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤM TRƯỜNG

THPT GIA LÂM–LONG BIÊN

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02 /KH- GL-LB

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2018.

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học Thành phố Hà Nội  cụm Gia lâm-Long Biên năm học 2018-2019  
Căn cứ công văn số 6003/BGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng với nhu cầu hội nhập của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ quy chế thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ công văn số 3627/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018- 2019; 
Căn cứ kế hoạch số 3230 /KH-SGD&ĐT ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung họcThành phố Hà Nội;
      Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-GLLB ngày 11/9/2018 của cụm THPT Gia Lâm-Long Biên về hoạt động cụm THPT  năm học 2018–2019;     
      Căn cứ tình hình thực tế của cụm trường THPT Gia Lâm–Long Biên, cụm các trường THPT Gia Lâm–Long Biên xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi cấp cụm, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;
- Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;
- Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của học sinh trung học; 
- Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi:
Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi (phụ lục I); dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm không quá 3 học sinh (gọi là dự án tập thể).
2. Hình thức thi:
Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của Cuộc thi, tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của ban giám khảo.
III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI DỰ ÁN DỰ THI
1. Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo; không sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.
2. Nếu dự án dự thi là một phần của một dự án lớn hơn thì học sinh có dự án dự thi (sau đây gọi tắt là thí sinh) phải là tác giả của toàn bộ dự án dự thi.
3. Thời gian nghiên cứu của dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục và trong khoảng từ tháng 01 năm liền kề trước năm tổ chức Cuộc thi đến trước ngày khai mạc Cuộc thi 30 ngày.
4. Nếu dự án dự thi được nghiên cứu trong thời gian nhiều hơn 12 tháng thì chỉ đánh giá những phần việc được nghiên cứu trong thời gian quy định tại khoản 3 của điều này.
5. Các dự án tập thể không được phép đổi các thành viên khi đã bắt đầu thực hiện dự án.
6. Những dự án nghiên cứu có liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia Cuộc thi.
7. Những dự án dựa trên những nghiên cứu trước đây ở cùng lĩnh vực nghiên cứu có thể được tiếp tục dự thi; những dự án này phải chứng tỏ được những nghiên cứu tiếp theo là mới và khác với dự án trước.
8. Dự án phải đảm bảo yêu cầu về trưng bày theo quy định của ban chỉ đạo Cuộc thi. Không trưng bày những vật không được phép trưng bày tại Cuộc thi (Phụ lục II).
IV. THÍ SINH VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU
1. Thí sinh là học sinh lớp 10, 11, 12.
2. Thí sinh phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ I (nếu Cuộc thi được tổ chức trong học kỳ II) hoặc năm học liền kề trước năm học tổ chức Cuộc thi (nếu Cuộc thi được tổ chức trong học kì I) từ khá trở lên;
- Tự nguyện tham gia và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.
- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi;
3.  Hiệu trưởng các trường ra quyết định phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Mỗi dự án dự thi có tối thiểu 01 người hướng dẫn nghiên cứu. Một người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa hai dự án nghiên cứu khoa học của học sinh trong cùng thời gian. 
V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TRÌNH CHẤM THI
Căn cứ quy định tại thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và để đáp ứng yêu cầu cuộc thi Quốc gia, Quốc tế, cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2018-2019 đánh giá dự án dự thi theo các tiêu chí dưới đây:
1. Dự án khoa học
- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm. 
2. Dự án kĩ thuật
- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
3. Quy trình chấm thi 
- Chấm thi theo từng lĩnh vực: Đánh giá thông qua hồ sơ dự án dự thi và phỏng vấn thí sinh tại các gian trưng bày.
4. Hồ sơ bao gồm:
1. Nộp bản đăng ký dự thi (theo mẫu kế hoạch số 3230 của Sở GD&ĐT Hà Nội) về trường cụm trưởng đồng thời email bản mềm (soạn trên excel) về địa chỉ email: c3caobaquat@hanoiedu.vn.
2.  05 bản báo cáo (không quá 15 trang A4 đánh máy) về quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đến thời điểm hiện tại (tháng 10/2018), nêu hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài. Các thông tin về học sinh, giáo viên hướng dẫn chỉ được xuất hiện ở trang bìa, không được ghi trong bất cứ trang nào của báo cáo.
3. 01 quyết định cử giáo viên hướng dẫn đề tài.
4. 01 bộ hồ sơ gồm các tờ khai (theo mẫu kế hoạch số 3230 của Sở GD&ĐT Hà Nội).
Các trường THPT trong cụm đăng ký và nộp các sản phẩm dự thi về trường cụm trưởng trước ngày 03/10/2018.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1.Thành lập Ban chỉ đạo
  - Trưởng ban: Đ/c Đặng Văn Chiến - Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm
- Các ủy viên:
+ Đ/c Nguyễn Văn Hiện - Hiệu trưởng trường THPT Dương Xá
+ Đ/c  Nguyễn Hữu Đồng -  Hiệu trưởng trường THPT Thạch Bàn
+ Đ/c Nguyễn Quý Xuân - Hiệu trưởng trường THPT Phúc Lợi
+ Đ/c Nguyễn Minh Phi -  Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Cừ
+ Đ/c Vũ Thị Hương Lan- Hiệu trưởng trường THPT Yên Viên
+ Đ/c Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều
+ Đ/c Dương Hai Bảy Mươi - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt 
 + Đ/c  Phạm Hải Thơ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm
2. Thành lập Ban giám khảo - Quy trình chấm thi 
a. Ban giám khảo: 
- Mỗi trường cử 1 đ/c trong ban giám khảo có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực nghiên cứu khoa học. 
- Sau khi các trường đã gửi đăng ký dự án dự thi, căn cứ vào dự án dự thi trường cụm trưởng sẽ đề nghị các trường gửi danh sách ban giám khảo để phù hợp với tình hình thực tiễn nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của cụm.
Hiệu trưởng chọn cử giám khảo chấm thi theo chỉ tiêu điều động của BCĐ Cuộc thi. Gửi danh sách giám khảo về trường cụm trưởng chậm nhất vào sáng 06/10/2018.
b. Lịch tổ chức chấm thi vòng cụm:
- Thời gian: Sáng thứ Tư, ngày 10/10/2018
- Địa điểm: Tại trường cụm trưởng- Trường THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm
- Lịch làm việc:
* 7h30’: 
• Khai mạc Hội thi (BCĐ, BGK, học sinh dự thi và GV hướng dẫn).
• Họp Ban giám khảo hướng dẫn chấm thi. Giám khảo nhận bản in Báo cáo Dự án dự thi được phân công chấm.
* 8h00’: 
Chấm dự án dự thi ở các nội dung:
Đối với dự án khoa học: 
- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm; 
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm; 
- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;  
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
Đối với dự án kĩ thuật:
- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
* 9h00’: 
- Chấm dự án dự thi ở nội dung: Trình bày (trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
+ Mỗi dự án dự thi: thí sinh trình bày trong thời gian  không vượt quá 10 phút, thí sinh trình  trình bày dự án và trả lời câu hỏi của giám khảo bằng tiếng Việt.
+ Ban giám khảo có thể đặt câu hỏi, phỏng vấn tác giả, xem xét hồ sơ minh chứng trong quá trình chấm nội dung này.
+ Các phiếu chấm sau khi hoàn thành của buổi chấm được niêm phong và nộp lại trường cụm trưởng.
* 10h00’: Ban Chỉ đạo tổng hợp kết quả chấm thi.
* 10h30’: 
- Công bố kết quả chấm thi vòng Cụm; danh sách các Dự án dự thi cấp Thành phố
- Tổng kết Hội thi (BCĐ, BGK, HS dự thi và GV hướng dẫn). 
3. Kinh phí thực hiện:
* Thu: Mỗi trường có dự án dự thi tạm nộp 2.000.000đ (hai triệu đồng).
Các trường nộp kinh phí cho trường cụm trưởng vào sáng 10/10/2018.
* Nội dung chi:
- Bồi dưỡng giám khảo chấm thi;
- Phông chữ, hoa, bánh kẹo, trái cây, nước uống phục vụ buổi thi;
- Bồi dưỡng Ban chỉ đạo; đại biểu dự (đại diện BGH, CTCĐ, GV hướng dẫn của các trường).
- Thanh quyết toán.

 
 

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);

- Công đoàn Ngành GD&ĐT (b/c);

- Thành viên Ban chỉ đạo (thực hiện);

- Các trường THPT trong cụm (thực hiện);

- Lưu VP.

                                    CỤM TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG THPT CAO BÁ QUÁT–GIA LÂM

 

(Đã ký)

Đặng Văn Chiến


Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105