Thứ năm, 17/8/2017, 0:0
Lượt đọc: 2532

Thông báo giờ học năm học 2017-2018

THÔNG BÁO (v/v thực hiện giờ học áp dụng từ 15/8/2017)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


                   

THÔNG BÁO
(v/v thực hiện giờ học áp dụng từ  15/8/2017)

Kể từ ngày 15-08-2017 nhà trường thực hiện giờ học như sau.

   

1) Ca sáng:Trống báo 7h05

2) Ca chiều:Trống báo 12h35

Cụ thể thời gian vào các tiết như sau:
Tiết 1:7h15 -> 8h00
Tiết 2:8h15-> 9h00
Tiết 3:9h10 -> 9h55
Tiết 4:10h05-> 10h50
Tiết 5:10h55 -> 11h40
Chéo buổi ca 1: 7h15 -> 8h45
Chéo buổi ca 2: 9h10 -> 10h40


Cụ thể thời gian vào các tiết như sau:
Tiết 1:12h45-> 13h30
Tiết 2:13h40 -> 14h25
Tiết 3:14h35 -> 15h20
Tiết 4:15h30 -> 16h15
Tiết 5:16h25 -> 17h10

Chéo buổi ca 1: 13h40-> 15h10
Chéo buổi ca 2: 15h30 -> 17h00

 

 3) Chú ý: Chiều thứ tư hàng tuần

Ca chiều: Trống báo 12h20 
      
Cụ thể thời gian vào các tiết như sau:
Tiết 1: 12h30-> 13h15
Tiết 2: 13h25 -> 14h10
Tiết 3: 14h20 -> 15h05
Tiết 4: 15h15 -> 16h00
Tiết 5: 16h10 -> 16h55

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

T/M BAN GIÁM HIỆU

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Dương Hai Bảy Mươi